Điều khoản và Điều kiện cho Dịch vụ Trực tuyến của Vina Chuối (Việt Nam)
Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 2 năm 2022
Lưu ý Quan trọng: Vui lòng đọc kỹ và hiểu các điều khoản và điều kiện này (“điều khoản”). Chúng bao gồm thỏa thuận trọng tài, bồi thẩm đoàn và các trường hợp miễn tố tụng tập thể, các giới hạn về trách nhiệm pháp lý của Vina Chuối và các điều khoản khác ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bạn.
Bằng cách cài đặt, truy cập hoặc sử dụng bất kỳ trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động, bản tin email và đăng ký nào cũng như các tài sản kỹ thuật số khác mà các điều khoản này được đăng hoặc tham chiếu (gọi chung là “dịch vụ trực tuyến”), bạn đang tham gia một thỏa thuận ràng buộc với Vina Chuối, Co (“Vina Chuối”, gọi tắt là “chúng tôi”), kiểm soát và vận hành các dịch vụ trực tuyến từ trụ sở chính tại 01 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, TP- HCM, VN.
Bằng cách chấp nhận các điều khoản này, bạn cũng hiểu và đồng ý với Tuyên bố về Quyền riêng tư của Vina Chuối, được đưa vào và là một phần của thỏa thuận này. Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin.

Bằng cách chấp nhận các điều khoản này, bạn hiểu và đồng ý rằng, như đã nêu trong Phần 9, bạn từ bỏ quyền giải quyết bất kỳ tranh chấp nào thông qua các quy trình khác có thể có sẵn cho bạn, chẳng hạn như hành động của tòa án hoặc thủ tục hành chính. Điều đó cũng có nghĩa là bạn đang từ bỏ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn hoặc kết hợp tranh chấp của bạn với những người khác trong một vụ kiện tập thể.
Các dịch vụ trực tuyến không nhằm mục đích sử dụng hoặc nhắm mục tiêu đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Bạn phải ít nhất 13 tuổi để sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Nếu bạn ít nhất 13 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi (hoặc tuổi trưởng thành hợp pháp nếu khác trong khu vực tài phán của bạn), thì bạn phải xem xét các điều khoản này với cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn và họ phải hiểu và đồng ý với các điều khoản này để để bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến.
Nếu bạn hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn không đồng ý với các điều khoản này, thì bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng các dịch vụ trực tuyến và yêu cầu Vina Chuối đóng bất kỳ tài khoản dịch vụ trực tuyến nào mà bạn đã tạo. Bạn có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách gửi email tới contact.privacy@vinachuoi.com, vui lòng bao gồm địa chỉ email của tài khoản mà bạn muốn xóa.

1. Giới thiệu về các dịch vụ trực tuyến.

Sự sẵn có của các sản phẩm và dịch vụ.
Các sản phẩm và dịch vụ của Vina Chuối đã có mặt ở nhiều nơi trên lãnh thổ Việt nam. Tuy nhiên, các dịch vụ trực tuyến có thể mô tả các sản phẩm và dịch vụ không có sẵn trên toàn thế giới.
Tuân theo Luật đường bộ khi tham gia giao thông.
Bất cứ khi nào bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến, bạn phải tuân theo các quy tắc Luật đường bộ và tất cả các quy tắc và quy định hiện hành. Bạn không được sử dụng các dịch vụ trực tuyến khi đang lái xe hoặc khi ngồi sau tay lái hoặc đang điều khiển phương tiện đang di chuyển hoặc không ở trong “công viên”. Vì lợi ích an toàn mọi lúc, bạn chỉ nên sử dụng các dịch vụ trực tuyến khi việc đó hợp pháp và an toàn.
Bạn chịu trách nhiệm về thiết bị và tài khoản của mình.
Bạn chịu trách nhiệm về mọi thiết bị, phần mềm và dịch vụ cần thiết để sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Vina Chuối không đảm bảo rằng các dịch vụ trực tuyến sẽ hoạt động đầy đủ trên bất kỳ thiết bị cụ thể nào hoặc với bất kỳ phần mềm cụ thể nào. Bạn cũng chịu trách nhiệm về mọi khoản phí nhắn tin và dữ liệu, phí và thuế đối với việc bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến, kể cả khi chúng tôi liên lạc với bạn bằng văn bản, email hoặc các phương tiện khác mà bạn chọn. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến với các thiết bị mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát và chỉ sử dụng hệ điều hành được ủy quyền (ví dụ: Apple iPhone OS cho các thiết bị của Apple). Nếu bạn tạo một tài khoản dịch vụ trực tuyến, bạn có trách nhiệm giữ an toàn cho tài khoản và cho tất cả các hoạt động trong tài khoản. Bạn chỉ có thể sử dụng một tài khoản dịch vụ trực tuyến và phải giữ cho thông tin tài khoản của bạn luôn chính xác.

Vina Chuối có quyền cập nhật hoặc chấm dứt các dịch vụ trực tuyến.
Bạn hiểu và đồng ý rằng (có hoặc không có thông báo) Vina Chuối có thể cập nhật, sửa đổi hoặc chấm dứt các dịch vụ trực tuyến (hoặc quyền truy cập của bạn vào dữ liệu website của chúng tôi) theo thời gian, bao gồm bằng cách đẩy các bản cập nhật lên (hoặc xóa chức năng hoặc quyền truy cập khỏi) bất kỳ ứng dụng di động nào của Vina Chuối mà bạn đã cài đặt trên thiết bị của mình.
Cập nhật các điều khoản này.
Vina Chuối cũng có thể cập nhật các điều khoản này bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của mình. Nếu Vina Chuối thực hiện các thay đổi quan trọng đối với các điều khoản, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng bất kỳ phương tiện hợp lý nào, chẳng hạn như bằng cách đăng các điều khoản mới trong dịch vụ trực tuyến. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản đã thay đổi, thì bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng các dịch vụ trực tuyến và yêu cầu Vina Chuối đóng bất kỳ tài khoản dịch vụ trực tuyến nào mà bạn đã tạo. Để đóng tài khoản của mình, bạn có thể truy cập www.vinachuoi.com, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: contact@vinachuoi.com
Doanh nghiệp độc lập sở hữu và điều hành nhiều nhà hàng.
Mặc dù Vina Chuối vận hành và kiểm soát các dịch vụ trực tuyến, nhưng Vina Chuối không chịu trách nhiệm về hoạt động của hầu hết các nhà hàng. Thay vào đó, hầu hết các nhà hàng được sở hữu và điều hành bởi các đơn vị nhượng quyền độc lập của Vina Chuối và một số được điều hành bởi các công ty con của The Can Organization (các nhà nhận quyền và công ty con như vậy gọi chung là “nhà hàng”). Mỗi nhà hàng chịu trách nhiệm duy nhất và độc lập về việc tuân thủ luật pháp và quy định của mình, đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc cung cấp sản phẩm cho bạn và mọi vấn đề liên quan đến việc làm trong nhà hàng.
Liên kết đến các cơ hội việc làm từ các dịch vụ trực tuyến.
Vina Chuối và tất cả các nhà hàng đều là những nhà tuyển dụng có cơ hội bình đẳng, cam kết tạo ra lực lượng lao động đa dạng. Các dịch vụ trực tuyến có thể cung cấp các liên kết đến các cơ hội việc làm được đăng bởi Vina Chuối hoặc các nhà hàng. Những cơ hội này chỉ đến với nhà hàng chứ không phải với hay công ty mẹ của nó (The Can Organization ). Điều này có nghĩa là nhà hàng đã đăng cơ hội chịu trách nhiệm một mình trong việc thiết lập các yêu cầu công việc, tất cả các quyết định tuyển dụng và tất cả các vấn đề liên quan đến việc làm khác trong hoạt động kinh doanh của mình. Cả Vina Chuối và công ty mẹ của nó đều không nhận được bản sao của bất kỳ đơn đăng ký nào bạn gửi cho một nhà hàng là bên nhận quyền, đều không kiểm soát việc bạn nhận một cuộc phỏng vấn hay được thuê và cũng không kiểm soát các chính sách và thông lệ tuyển dụng của bên nhận quyền. Cả Vina Chuối và công ty mẹ của nó đều không sử dụng các đơn vị nhượng quyền độc lập. Nếu bạn được thuê bởi một nhà hàng là bên nhận quyền, thì chỉ bên nhận quyền đó, không phải Vina Chuối hay công ty mẹ của nó (The Can Corporation), sẽ là chủ của bạn.
Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về các dịch vụ trực tuyến, vui lòng tham khảo phần Liên hệ với chúng tôi trong các dịch vụ trực tuyến hoặc bạn luôn có thể truy cập www.vinachuoi.com/contact@vinachuoi.com.

2. Thông tin của chúng tôi thực hành và liên lạc với bạn.

Tuyên bố về Quyền riêng tư của Vina Chuối.
Các điều khoản này kết hợp Tuyên bố về Quyền riêng tư của Vina Chuối như một phần của các điều khoản. Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi mô tả các thông lệ về thông tin của chúng tôi, bao gồm cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin.
Cách chúng tôi giao tiếp với bạn.
Thông qua các dịch vụ trực tuyến, bạn có thể chọn nhận email, tin nhắn văn bản đến số điện thoại di động mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông báo đến từ Vina Chuối. Khi bạn chọn tham gia bất kỳ hình thức liên lạc nào trong số này, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ nhận được các thông điệp tiếp thị, giao dịch và các thông điệp khác từ Vina Chuối. Vina Chuối có thể sử dụng thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi để liên lạc với bạn theo Tuyên bố về Quyền riêng tư của Vina Chuối.
Từ chối liên lạc nói chung.
Bạn có quyền lựa chọn cách chúng tôi giao tiếp với bạn. Nhìn chung, bạn có thể tìm thấy các tùy chọn liên lạc của mình với các hướng dẫn về cách chọn không tham gia trong phần hồ sơ của dịch vụ trực tuyến mà bạn sử dụng. Bạn cũng có thể thay đổi tùy chọn giao tiếp của mình bằng cách sử dụng cài đặt thiết bị. Ngoài ra, bản thân thông tin liên lạc của chúng tôi có thể bao gồm cơ hội chọn không tham gia. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể cần phải quản lý riêng các tùy chọn giao tiếp của mình cho từng phương thức giao tiếp. Ví dụ: nếu bạn chọn không nhận email tiếp thị, bạn vẫn có thể nhận được tin nhắn văn bản tiếp thị nếu bạn đã chọn nhận chúng. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đưa ra các phương pháp thuận tiện để bạn quản lý các tùy chọn liên lạc của mình, nhưng bạn có thể cần phải điều chỉnh riêng các tùy chọn của mình cho từng dịch vụ trực tuyến. Xin lưu ý rằng đối với một số thông tin liên quan đến tài khoản và giao dịch, cách duy nhất để ngừng nhận những thông tin liên lạc này có thể là đóng tài khoản dịch vụ trực tuyến của bạn. Cuối cùng, xin lưu ý rằng nếu bạn nhận được thông tin liên lạc từ một bên nhận quyền của Vina Chuối, thì bạn cần phải từ chối trực tiếp từ chúng tôi.
Thông tin bổ sung về tin nhắn văn bản.
Khi bạn chọn tham gia bất kỳ chương trình tin nhắn văn bản nào của chúng tôi, bạn hiểu rằng các chương trình tin nhắn văn bản đó được điều chỉnh riêng bởi Điều khoản chương trình nhắn tin văn bản của Vina Chuối.

3. Gửi đơn đặt hàng cho Cửa hàng.

Phần này áp dụng cho bất kỳ đơn hàng nào bạn đặt bằng các dịch vụ trực tuyến. Vui lòng đọc phần này trước khi bạn gửi bất kỳ đơn đặt hàng nào đến các cửa hàng bằng cách sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Xin lưu ý rằng đặt hàng có thể không có sẵn trong tất cả các dịch vụ trực tuyến. Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin về đặt hàng.

Về đặt hàng.
Mục đích của đặt hàng là cung cấp tới khách hàng một cách thuận tiện để xây dựng đơn đặt hàng trước cho sản phẩm và gửi đơn đặt hàng của bạn bằng cách đăng ký tại một nhà hàng tham gia. Bạn phải đăng ký một tài khoản dịch vụ trực tuyến để sử dụng đặt hàng. Trước khi gửi đơn đặt hàng, bạn phải đăng ký thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (một trong hai loại, “thẻ thanh toán”) để sử dụng
với các đơn đặt hàng của mình. Không phải tất cả các nhà hàng đều có thể chọn cung cấp sản phẩm của họ thông qua đặt hàng. Bạn có thể cần bật dịch vụ định vị trên thiết bị của mình để đặt hàng hoạt động bình thường.

Đăng ký phương thức thanh toán của bạn.
Vina Chuối và các cửa hàng sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba để lưu trữ an toàn thông tin thẻ thanh toán của bạn và xử lý các khoản thanh toán của bạn cho các nhà hàng. Bạn hiểu và đồng ý rằng, khi bạn đăng ký thẻ thanh toán, Vina Chuối hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba có thể xác minh rằng thẻ thanh toán bạn đã đăng ký là hợp lệ. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng khi bạn sử dụng đặt hàng để mua hàng từ một nhà hàng, nhà hàng đó sẽ là thương nhân được ghi nhận. Các cửa hàng có thể yêu cầu thông tin khác với mã đặt hàng của bạn để xác minh việc mua hàng của bạn. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đủ tuổi và có mọi quyền hợp pháp để sử dụng tất cả các thẻ thanh toán mà bạn đăng ký.

Bạn mua sản phẩm trực tiếp từ nhà hàng.
Khi bạn sử dụng đặt hàng, bạn gửi đơn đặt hàng trực tiếp đến một cửa hàng tham gia và hợp đồng cung cấp sản phẩm sẽ là giữa bạn và cửa hàng chấp nhận đơn đặt hàng của bạn. Cửa hàng nơi bạn lấy hàng có trách nhiệm chuẩn bị sản phẩm và cung cấp cho bạn. Bạn hiểu thêm và đồng ý rằng bạn đang mua hàng trực tiếp từ các cửa hàng (chứ không phải Vina Chuối hay bất kỳ Thành viên nào khác của hệ thống Vina Chuối) và Vina Chuối cũng như bất kỳ Thành viên nào khác của Hệ thống Vina Chuối không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào mà bạn mua từ các cửa hàng bằng cách sử dụng đặt hàng. Công ty Vina Chuối, các công ty con, chi nhánh, người nhận quyền, đại lý, đại diện và cơ quan của họ và các cán bộ, giám đốc và nhân viên của họ là “Thành viên của Hệ thống Vina Chuối”.

Giới thiệu về các sản phẩm trong các dịch vụ trực tuyến.
Tất cả các sản phẩm tùy thuộc vào tình trạng sẵn có tại cửa hàng nơi bạn nhận đơn đặt hàng. Một số cửa hàng không bán tất cả các sản phẩm. Hình ảnh sản phẩm và bao bì trên các dịch vụ trực tuyến chỉ là ví dụ và có thể không giống với sản phẩm hoặc bao bì bạn nhận được từ cửa hàng. Sự khác biệt có thể do thiết bị của bạn hiển thị màu sắc hoặc các yếu tố như thành phần được sử dụng, nhà cung cấp, khu vực của quốc gia và mùa trong năm.

Về giá cả khi đặt hàng.
Mỗi nhà hàng độc lập xác định giá của riêng mình và áp dụng độc lập bất kỳ loại thuế và phí bổ sung nào theo quy định của pháp luật. Một số ưu đãi và giá cả nhất định có thể không có sẵn cho tất cả các đơn đặt hàng tại tất cả các địa điểm. Trong trường hợp bạn phát hiện ra sai sót trong giá của sản phẩm được tính cho bạn, vui lòng liên hệ với cửa hàng nơi bạn đã mua sản phẩm để yêu cầu hoàn lại số tiền chênh lệch.

Xây dựng, xác nhận và gửi đơn đặt hàng của bạn đến một cửa hàng.
Bạn có thể sử dụng đặt hàng để xây dựng đơn đặt hàng của mình và gửi đến một cửa hàng tham gia mà bạn chọn. Bạn không thực hiện giao dịch mua hàng của mình cho đến khi bạn nhận phòng tại một cửa hàng và thẻ thanh toán của bạn sẽ không bị tính phí cho đến khi bạn nhận phòng tại một cửa hàng. Đơn đặt hàng được thực hiện phải được nhận trực tiếp từ cửa hàng.

Đăng ký tại một nhà hàng và mua hàng của bạn.
Bạn có thể đăng ký tại bất kỳ cửa hàng nào tham gia, ngay cả khi bạn đã chọn một cửa hàng khác khi đặt hàng. Bạn thực hiện mua hàng từ một cửa hàng khi bạn hoàn tất việc đăng ký tại cửa hàng đó được thông qua đặt hàng trực tuyến tại website: www.vinachuoi.com.

Cập nhật tổng số đơn đặt hàng khi nhận phòng.
Tổng số đơn đặt hàng cập nhật khi nhận đơn hàng có thể do những thay đổi về sản phẩm, giá cả, thuế hoặc các khoản phí khác theo yêu cầu của pháp luật do bạn đến một cửa hàng tham gia khác với cửa hàng mà bạn đã chọn ban đầu. Tổng số đơn đặt hàng được cập nhật cũng có thể là do không có sẵn một số sản phẩm nhất định, thay đổi về giá hoặc các lý do khác.
Thanh toán cho đơn đặt hàng của bạn.

Thanh toán cho đơn đặt hàng của bạn.
Bạn thực hiện giao dịch mua khi hoàn tất việc đăng ký tại một cửa hàng. Khi bạn hoàn tất việc nhận phòng, bạn ủy quyền cho cửa hàng xử lý tổng số đơn đặt hàng của mình (và nếu được cập nhật, tổng số đơn đặt hàng đã cập nhật của bạn). Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của cửa hàng sẽ xử lý tổng số tiền đặt hàng của bạn (và nếu được cập nhật, tổng số tiền đặt hàng được cập nhật của bạn) vào thẻ thanh toán bạn đã chọn khi xây dựng đơn đặt hàng của mình. Bạn có thể nhận được thông báo trong tính năng đặt hàng rằng cửa hàng đã chấp nhận đơn đặt hàng của bạn và đang chuẩn bị. Bạn sở hữu các sản phẩm sau khi bạn đã nhân được hàng.

Hủy đơn đặt hàng, hoàn lại tiền và quyền lợi người tiêu dùng của bạn.
Bạn có thể cập nhật hoặc từ bỏ đơn đặt hàng của mình bất kỳ lúc nào cho đến khi bạn kiểm tra đơn đặt hàng của mình tại một cửa hàng. Tuy nhiên, khi bạn đã hoàn tất việc xác nhận đặt hàng tại một cửa hàng, bạn không thể hủy nó.
Nếu bạn muốn yêu cầu hoàn lại tiền vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả nếu sản phẩm không đạt yêu cầu hoặc các lý do khác, vui lòng liên hệ với cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm về mọi khoản hoàn trả cho bạn. Các quyền hợp pháp của bạn về mặt này không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì trong các điều khoản này.

4. Ưu đãi.

Bạn có khả năng nhận được các giao dịch thông qua các dịch vụ trực tuyến. Các điều khoản chung sau đây áp dụng cho các giao dịch:
1: Thỏa thuận chỉ có thể có sẵn thông qua dịch vụ trực tuyến cụ thể đó và đối với sản phẩm được hiển thị và tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, chỉ tại các nhà hàng tham gia và cho đến ngày hết hạn;
2: Thời gian phục vụ được áp dụng (ví dụ: một số ưu đãi ngoài bữa sáng có thể không áp dụng vào giờ phục vụ bữa sáng);
3: Trừ khi có quy định khác, mỗi giao dịch sẽ hết hạn khi sử dụng;
4: Chỉ có thể sử dụng một ưu đãi cho mỗi lần ghé thăm nhà hàng;
5: Giao dịch không được chuyển nhượng; và
6: Không có thay thế tiền mặt. Ngoài ra, có thể có các điều khoản cụ thể áp dụng cho giao dịch được nêu trên ứng dụng bên cạnh giao dịch. Không phải tất cả các giao dịch đều có thể được kết hợp với các đơn đặt hàng.

5. Quyền sở hữu và Giấy phép cho các dịch vụ trực tuyến.

Quyền sở hữu tài sản trí tuệ của Vina Chuối.
Bất kỳ và tất cả các quyền trong các dịch vụ trực tuyến sẽ và vẫn là tài sản độc quyền của Vina Chuối hoặc các nhà cấp phép của Vina Chuối. Vì mục đích rõ ràng, “dịch vụ trực tuyến” bao gồm bất kỳ và tất cả nội dung trên các dịch vụ trực tuyến, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu trưng, tiêu đề trang, biểu tượng nút, hình ảnh, đoạn âm thanh, tải xuống kỹ thuật số, dữ liệu tổng hợp, phần mềm, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, thương mại, âm thanh, video, dữ liệu và các tài liệu khác (gọi chung là “nội dung”) cũng như bất kỳ phần nào của dịch vụ trực tuyến. Các dịch vụ trực tuyến được cấp phép, không bán cho bạn. Không có điều khoản nào trong các điều khoản này có ý định chuyển giao bất kỳ quyền nào như vậy hoặc trao bất kỳ quyền nào như vậy cho bạn. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây nguy hiểm, hạn chế hoặc can thiệp vào quyền của Vina Chuối hoặc người cấp phép của Vina Chuối.
Giấy phép của bạn để sử dụng các dịch vụ trực tuyến.
Theo các điều khoản này, bạn được cấp giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có thể thu hồi để sử dụng các dịch vụ trực tuyến chỉ cho các mục đích cá nhân, phi thương mại và chỉ tuân theo các điều khoản này. Vì mục đích rõ ràng, “Sử dụng” bao gồm quyền truy cập, tương tác với và hiển thị. Không có giấy phép hoặc quyền nào được cấp cho bạn do ngụ ý hoặc theo cách khác, ngoại trừ các giấy phép và quyền mà các điều khoản này cấp rõ ràng cho bạn. Vina Chuối bảo lưu tất cả các quyền khác.
Thông tin nhãn hiệu.
Thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tất cả các yếu tố đồ họa, bao gồm cả giao diện xuất hiện trên các dịch vụ trực tuyến, là các nhãn hiệu hoặc trang phục thương mại được bảo vệ và phân biệt của Vina Chuối hoặc các nhà cấp phép của Vina Chuối. Các dịch vụ trực tuyến cũng có thể chứa các tên, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ của bên thứ ba khác nhau là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

6. Người dùng đệ trình và ý tưởng không được yêu cầu.

Người dùng đệ trình.
Một số dịch vụ trực tuyến có thể cho phép bạn gửi bình luận, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, đồ họa, ảnh, câu hỏi, khiếu nại hoặc thông tin khác được đăng hoặc truyền đạt cho Vina Chuối thông qua các dịch vụ trực tuyến (gọi chung là “bài
nộp”). Bạn hiểu rằng bằng cách gửi bất kỳ thông tin nào cho Vina Chuối thông qua các dịch vụ trực tuyến, bạn cấp cho Vina Chuối giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi, trên toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng để sử dụng, tái sản xuất, phân phối, cấp phép lại cho người khác, sửa đổi, dịch, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh của, hiển thị công khai và thực hiện công khai các nội dung gửi, bao gồm cả việc sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc mục đích nào khác mà không có sự chấp thuận từ bạn hoặc bất kỳ người nào khác, bao gồm cả việc sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc mục đích nào khác mà không được sự chấp thuận của hoặc bồi thường cho bạn hoặc bất kỳ người nào khác. Vina Chuối sẽ không bắt buộc phải coi bất kỳ nội dung đệ trình nào là bí mật.
Ý tưởng không được yêu cầu.
Chính sách của Vina Chuối là không xem xét những ý tưởng không được yêu cầu. Mặc dù chúng tôi đánh giá cao việc bạn dành thời gian xem xét Vina Chuối, nhưng chúng tôi không thể xem xét các ý tưởng mới từ bên ngoài hệ thống Vina Chuối. Bạn từ bỏ rõ ràng bất kỳ và tất cả các khiếu nại chống lại Vina Chuối và tất cả các Thành viên khác của Hệ thống Vina Chuối liên quan đến việc Vina Chuối xem xét, sử dụng hoặc phát triển bất kỳ sản phẩm, thiết kế, ý tưởng hoặc các tài liệu khác tương tự hoặc giống với sản phẩm của bạn hiện tại hoặc trong tương lai. Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp của Vina Chuối để biết thêm thông tin.

7. Thông báo bản quyền.

Vina Chuối sẽ phản hồi các thông báo về vi phạm bản quyền bị cáo buộc tuân theo Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ (“DMCA”). Nếu bạn cho rằng tác phẩm có bản quyền của mình bị vi phạm bởi nội dung xuất hiện trên các dịch vụ trực tuyến tuyến, vui lòng cung cấp thông báo DMCA bằng văn bản cho Vina Chuối tại: Vina Chuối Việt Nam, LLC, 01 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, TP- HCM, Việt Nam hoặc qua email tới dmca@vinachuoi.com.
Những gì cần đưa vào thông báo vi phạm của bạn.
Vui lòng bao gồm các thông tin sau trong thông báo của bạn cho chúng tôi, cùng với tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn:
1: Mô tả chi tiết về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm.
2: Mô tả chi tiết về nội dung trên các dịch vụ trực tuyến mà bạn cho rằng vi phạm tác phẩm có bản quyền, bao gồm thông tin đủ hợp lý để cho phép Vina Chuối xác định nội dung bị cáo buộc vi phạm (ví dụ: trang trên các dịch vụ trực tuyến có chứa nội dung bị cáo buộc vi phạm).
3: Tuyên bố sau đây, được ký bởi chủ sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu bản quyền của độc quyền bị cáo buộc là vi phạm: “Tôi thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được phép bởi chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp. Tôi xin thề, chịu sự trừng phạt nếu khai man, rằng thông tin trong thông báo là chính xác và tôi là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền của một quyền độc quyền đó bị cáo buộc là vi phạm.”

8. Sử dụng được chấp nhận và các hạn chế đối với các dịch vụ trực tuyến.

Sử dụng được chấp nhận và các hạn chế khác.
Đối với các dịch vụ trực tuyến (bao gồm nội dung), bạn không được và không được phép các bên thứ ba:
1: Sử dụng các dịch vụ trực tuyến cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi các điều khoản này;
2: Xóa hoặc thay đổi bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo độc quyền nào khác;
3: Cố gắng có được quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu đối với các dịch vụ trực tuyến, bao gồm cả nội dung;
4: Sử dụng, sao chép, phân phối, tái xuất bản, hiển thị, tiết lộ, tải lên, đăng hoặc truyền các dịch vụ trực tuyến theo bất kỳ cách thức thương mại nào;
5: Thuê, cho thuê, bán, cấp phép phụ, cho mượn, dịch, hợp nhất, điều chỉnh, chuyển nhượng hoặc chuyển giao các dịch vụ trực tuyến, hoặc kết hợp chúng với hoặc kết hợp chúng vào bất kỳ chương trình hoặc dịch vụ nào khác;
6 : Tháo rời, dịch ngược, thiết kế đối chiếu, sao chép ở định dạng mã nguồn hoặc mã đối tượng, hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên các dịch vụ trực tuyến;
7: Chuyển giao, cung cấp, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu các dịch vụ trực tuyến do vi phạm lệnh cấm vận, trừng phạt thương mại hoặc các luật và quy định về xuất khẩu hoặc kiểm soát công nghệ khác; bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không
(i) sống ở quốc gia bị Chính phủ Việt Nam cấm vận hoặc bị Chính phủ Việt Nam chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố”; hoặc
(ii) được liệt kê trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của Chính phủ Việt Nam;
8: Sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ công nghệ hoặc hệ thống tự động trái phép nào để truy cập các dịch vụ trực tuyến hoặc trích xuất nội dung từ các dịch vụ trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn ở trình thu thập thông tin, rô bốt, trình quét màn hình hoặc trình đọc ngoại tuyến;
9: Cố gắng vô hiệu hóa, làm hỏng, làm quá tải, làm suy yếu hoặc truy cập trái phép vào các dịch vụ trực tuyến, website Vinachuoi.com hoặc bất kỳ tài khoản người dùng nào được liên kết với các dịch vụ trực tuyến.

9. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý và tuyên bố từ chối trách nhiệm.

Hạn chế về trách nhiệm pháp lý của Vina Chuối.
Vina Chuối hay bất kỳ Thành viên nào khác của Hệ thống Vina Chuối sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản lợi nhuận bị mất trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc thiệt hại kinh doanh bị mất, các thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, do hậu quả, mẫu mực hoặc ngẫu nhiên, bao gồm cả dữ liệu bị mất, thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản liên quan đến hoặc phát sinh của các dịch vụ trực tuyến. Không có nội dung nào trong phần này nhằm giới hạn trách nhiệm của Vina Chuối đối với các thiệt hại trong phạm vi gây ra bởi sự sơ suất thô bạo của chính Vina Chuối hoặc hành vi sai trái có chủ ý hoặc trái pháp luật. Ngoài ra, không có gì trong phần này nhằm hạn chế hoặc thay đổi các quyền của bạn với tư cách là người tiêu dùng không thể bị giới hạn hoặc thay đổi theo luật hiện hành. Vina Chuối bảo lưu mọi quyền hợp pháp để khôi phục thiệt hại hoặc các khoản bồi thường khác theo các điều khoản này hoặc khi được pháp luật cho phép.
Vina Chuối cung cấp các dịch vụ trực tuyến “AS-IS” và không có bất kỳ bảo đảm nào.
Các dịch vụ trực tuyến có thể bao gồm các điểm không chính xác hoặc lỗi. Vina Chuối cung cấp các dịch vụ trực tuyến “nguyên trạng” và không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù được diễn đạt hay ngụ ý. Vina Chuối từ chối mọi bảo đảm về khả năng thương mại và sức khỏe hoặc một mục đích cụ thể. Vina Chuối không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng các dịch vụ trực tuyến sẽ chính xác, đáng tin cậy, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa hoặc các dịch vụ trực tuyến không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Biện pháp khắc phục duy nhất của bạn đối với Vina Chuối và tất cả các Thành viên khác của Hệ thống Vina Chuối vì không hài lòng với các dịch vụ trực tuyến là ngừng sử dụng chúng. Giới hạn của việc giảm nhẹ này là một phần của thỏa thuận giữa các bên. Các loại trừ bảo hành này có thể không áp dụng cho bạn trong phạm vi luật hiện hành không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý.
Dịch vụ của bên thứ ba.
Các dịch vụ trực tuyến có thể liên kết đến hoặc cho phép bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba, tài liệu có thể tải xuống, nội dung, mạng xã hội hoặc các dịch vụ kỹ thuật số khác (gọi chung là “dịch vụ của bên thứ ba”). Các bên thứ ba này có thể có các điều khoản và điều kiện hoặc chính sách bảo mật riêng mà bạn nên xem xét và hiểu rõ trước khi sử dụng chúng. Vina Chuối không xác nhận và không liên kết với bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba này. Vina Chuối hay bất kỳ Thành viên nào khác của Hệ thống Vina Chuối đều không có bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các dịch vụ của bên thứ ba này.
Sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
Cả Vina Chuối hay bất kỳ Thành viên nào khác của Hệ thống Vina Chuối đều không có bất kỳ trách nhiệm nào về việc Vina Chuối không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo các điều khoản này gây ra bởi hoặc liên quan đến bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Vina Chuối. Nếu một sự kiện như vậy xảy ra, thì các nghĩa vụ của Vina Chuối theo các điều khoản này sẽ bị đình chỉ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện; và Vina Chuối có thể, nhưng không bắt buộc, sử dụng những nỗ lực hợp lý để tìm ra giải pháp mà theo đó các nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này có thể được thực hiện bất chấp sự kiện xảy ra.
Cách chúng tôi giải quyết tranh chấp.
Bạn đồng ý rằng:
1. Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào (cho dù trong hợp đồng, tra tấn, hoặc bằng cách khác) bạn có thể có với Vina Chuối hoặc bất kỳ Thành viên nào khác của Hệ thống Vina Chuối phát sinh từ hoặc liên quan đến các dịch vụ trực tuyến hoặc các điều khoản này sẽ được giải quyết độc quyền bằng trọng tài cuối cùng và ràng buộc do toà án quản lý và được tiến hành trước một trọng tài viên duy nhất bằng cách sử dụng Quy tắc và Thủ tục Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt nam (“các quy tắc và thủ tục”);
2. Thỏa thuận trọng tài này được thực hiện theo một giao dịch liên quan đến thương mại giữa các tỉnh thành và sẽ được điều chỉnh bởi Luật trọng tài thương mại.
3. Trọng tài sẽ được tổ chức tại một địa điểm do hai bên lựa chọn xác định theo các quy tắc và thủ tục của nó (miễn là địa điểm đó thuận tiện một cách hợp lý cho bạn), hoặc tại một địa điểm khác mà bạn và Vina Chuối hoặc các Thành viên khác của Hệ thống Vina Chuối có thể đồng ý;
4. Quyết định của trọng tài sẽ dựa trên các điều khoản này và bất kỳ thỏa thuận nào khác được tham chiếu ở đây mà bạn có thể đã tham gia liên quan đến các dịch vụ trực tuyến;
5. Trọng tài sẽ áp dụng luật của Việt Nam, và các thời hiệu hiện hành, và sẽ tôn trọng các yêu cầu về đặc quyền được pháp luật công nhận;
6. Không có khiếu nại nào sẽ được phân xử trên cơ sở tập thể hoặc đại diện vì bạn và Vina Chuối từ bỏ quyền khẳng định các khiếu nại trong bất kỳ hành động tập thể hoặc đại diện nào; do đó trọng tài sẽ chỉ quyết định các khiếu nại cá nhân của bạn và Vina Chuối; đồng ý rằng trọng tài không được hợp nhất hoặc tham gia các khiếu nại của bất kỳ người nào khác hoặc bên tham gia trọng tài giữa bạn và Vina Chuối theo quy định này;
7. Bạn và Vina Chuối trao quyền cho trọng tài có thẩm quyền độc quyền để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc giải thích, khả năng áp dụng hoặc khả năng thực thi của các điều khoản này hoặc việc hình thành hợp đồng này, bao gồm khả năng phân xử của bất kỳ tranh chấp nào và bất kỳ khiếu nại nào rằng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của các điều khoản này là vô hiệu hoặc vô hiệu;
8. Trong trường hợp phí hành chính, phí trọng tài và phí nộp đơn liên quan đến trọng tài vượt quá 2,000,000 đ, Vina Chuối đồng ý trả cho bạn bất kỳ khoản phí hành chính, trọng tài và nộp đơn nào vượt quá 2,000,000 đ, tùy thuộc vào sự phân bổ cuối cùng của trọng tài. Ngoài ra, nếu bạn có thể chứng minh rằng chi phí trọng tài sẽ rất cao so với chi phí kiện tụng, Vina Chuối sẽ trả nhiều nhất các khoản phí của bạn liên quan đến trọng tài khi trọng tài cho là cần thiết để ngăn chặn chi phí trọng tài – chống chế; và.
9. Ngoại trừ phần phụ (6) ở trên, nếu bất kỳ phần nào của điều khoản trọng tài này được coi là không hợp lệ, không thể thi hành hoặc bất hợp pháp, hoặc xung đột với các quy tắc và thủ tục, thì phần còn lại của điều khoản trọng tài này sẽ vẫn có hiệu lực và sẽ được hiểu theo các điều khoản của nó như thể điều khoản không hợp lệ, không thể thực thi, bất hợp pháp hoặc xung đột không có trong tài liệu này. Tuy nhiên, nếu phần phụ (6) ở trên bị phát hiện là không hợp lệ, không thể thi hành hoặc bất hợp pháp, thì toàn bộ điều khoản trọng tài này sẽ vô hiệu và cả Vina Chuối và bạn đều không được quyền phân xử tranh chấp của họ. Trong trường hợp đó, bạn đồng ý đưa bất kỳ và tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này hoặc các dịch vụ trực tuyến tại các tòa án của Quận 5. Hơn nữa, cả bạn và Vina Chuối đều đồng ý từ bỏ mọi quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn. Cuối cùng, điều khoản trọng tài này ràng buộc có đi có lại đối với tất cả các bên, do đó cả bạn và Vina Chuối đều được yêu cầu phân xử các khiếu nại của họ chống lại nhau. Để biết thêm thông tin về Trọng tài thương mại và / hoặc Quy tắc và Thủ tục VIAC, bạn có thể truy cập Trang web của VIAC.
10. Tuyên bố khác
Vina Chuối không tuyên bố rằng các dịch vụ trực tuyến là phù hợp hoặc có sẵn bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến từ các địa điểm khác, bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành.
Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật của Việt Nam, bất chấp mọi nguyên tắc xung đột luật.
Mặc dù các điều khoản này chi phối các dịch vụ trực tuyến chỉ giữa Vina Chuối và bạn (và không phải Apple cũng như bất kỳ Thành viên nào khác của Hệ thống Vina Chuối đều là các bên của các điều khoản này), Apple và tất cả các Thành viên khác của Hệ thống Vina Chuối là người thụ hưởng bên thứ ba theo các điều khoản này và sẽ có quyền thực thi đối với bạn những quyền mà Vina Chuối nắm giữ theo các điều khoản này trong phạm vi các điều khoản đó có thể liên quan đến họ; không có người thụ hưởng thứ ba khác theo các điều khoản này.

Các điều khoản được viết bằng tiếng Việt nam. Mọi bản dịch của các điều khoản sang ngôn ngữ khác chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và trong phạm vi có bất kỳ xung đột nào giữa hai điều khoản, phiên bản tiếng Việt Nam sẽ kiểm soát.
Khi chấm dứt các điều khoản này hoặc việc bạn cho phép sử dụng các dịch vụ trực tuyến, tất cả các quyền được cấp cho bạn theo các điều khoản sẽ chấm dứt; tuy nhiên, các điều khoản này sẽ tiếp tục áp dụng cho việc bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến trước đây và bất kỳ điều gì liên quan hoặc phát sinh từ việc sử dụng đó. Sau khi chấm dứt, tất cả các quyền của Vina Chuối và các Thành viên khác của Hệ thống Vina Chuối, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu và giấy phép theo các điều khoản này sẽ vẫn tồn tại, cũng như tất cả các hạn chế sử dụng, tất cả các giới hạn về trách nhiệm pháp lý và
tuyên bố từ chối trách nhiệm, và tất cả Phần 9 (“Cách chúng tôi giải quyết tranh chấp”)
Mỗi điều khoản và điều kiện trong các điều khoản này đều có thể tách rời và hoạt động riêng biệt. Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong số đó là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì các điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.
Nếu Vina Chuối không kiên quyết yêu cầu bạn thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo các điều khoản này, hoặc nếu Vina Chuối không thực thi các quyền của mình đối với bạn hoặc chậm trễ trong việc làm như vậy, điều đó không có nghĩa là Vina Chuối đã từ bỏ các quyền đối với bạn và không có nghĩa là bạn không phải tuân thủ các nghĩa vụ đó.
Vina Chuối có thể chuyển các quyền và nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này cho một tổ chức hoặc pháp nhân khác, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn hoặc nghĩa vụ của chúng tôi theo các điều khoản này. Bạn chỉ có thể chuyển quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này cho người khác nếu Vina Chuối đồng ý bằng văn bản.